Gdzie i po co?

Poradnia (lub oddział szpitala): otolaryngologiczna, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologiczna, foniatryczna

badania słuchu

diagnoza

Ośrodki rehabilitacji dziennej (w szpitalach, prowadzone przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz placówki Polskiego Związku Głuchych

dobór aparatów słuchowych

rehabilitacja lecznicza: porady logopedyczne, porady psychologiczne, porady pedagogiczne, porady lekarska – laryngolog/audiolog

Wczesne wspomaganie rozwoju

W zależności od ośrodka i potrzeb dziecka można skorzystać z następujących form terapii:

rytmika/logorytmika

rehabilitacja słuchu - metoda słuchowa (metoda A. van Udena)

rehabilitacja słuchu – metoda S. Schmid-Giovannin

rehabilitacja słuchu - metoda werbo-tonalna

rehabilitacja słuchu – metoda audytywno-werbalna

integracja sensoryczna

metoda Dobrego Startu

metoda krakowska – terapia neurobiologiczna

biofeedback

ćwiczenia logopedyczne (np. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia fonacyjne itd.)

terapia ręki

metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennissona

metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

metoda Knillów

metoda symultaniczno – sekwencyjna J. Cieszyńskiej

alternatywne metody komunikacji

terapia surdologopedyczna – programowanie języka

nauka polskiego języka migowego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (małe dziecko – przed pójściem do szkoły)

opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się

opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

opinia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

opinia dotycząca zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

zajęcia terapeutyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne)

warsztaty dla rodziców

Ośrodki pomocy społecznej (gminne, miejskie)/powiatowe centra pomocy rodzinie

zasiłek pielęgnacyjny (dla niepełnosprawnego dziecka)

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

specjalny zasiłek opiekuńczy

zasiłek rodzinny

dodatki do zasiłku rodzinnego dla osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego: dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki), dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

zasiłek rodzicielski

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Zespół orzekania o niepełnosprawności (miejski, powiatowy)

orzeczenie o niepełnosprawności

Prywatne instytucje szkoleniowe, oddziały PZG

kursy polskiego języka migowego